Algemene Voorwaarden Bach Bloesem Remedies - Para Centrum De Roos - Bach Bloesem Remedies

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Algemene voorwaarden Para Centrum``De Roos`` / Bach Bloesem Remedies. 

Bach Bloesem Remedies is een Handelsnaam van Para Centrum``De Roos`` en valt als zodanig onder de Algemene Voorwaarden.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, inwijdingen, Initiaties,workshops en individuele coaching trajecten binnen Para Centrum “De Roos”. 

Als u een bestelling plaatst of een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een cursus, inwijding,initiatie,workshop en individueel coaching traject binnen Para Centrum “De Roos” en of Bach Bloesem Remedies.nl dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Para Centrum``De Roos``  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Para Centrum``De Roos``  zijn vrijblijvend en Para Centrum``De Roos``  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Para Centrum``De Roos`` Para Centrum``De Roos`` is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Para Centrum``De Roos`` kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de site opgenomen aanbod is Para Centrum``De Roos``  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Para Centrum``De Roos``  anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief b.t.w en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Para Centrum``De Roos`` .

Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten

De actuele verzendkosten staan vermeld bij verzendtarieven onder bestelinformatie. De totale verzendkosten zijn altijd zichtbaar voordat u de bestelling heeft afgerond, dus nog voordat u de koop bevestigd. U kunt ten alle tijden de bestelprocedure stoppen zonder enige gevolgen.

Artikel 5. Levering

Levering door Para Centrum``De Roos``  vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 24 uur voor NL / 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van dertig (30) dagen na bestelling, tenzij doorPara Centrum``De Roos``  anders is aangegeven.

U dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringstadres dat u heeft ingevuld in uw account of tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen en de email bevestiging die u hiervan krijgt zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt.

In de regel verzenden wij uw bestelling dezelfde dag nog met het postbedrijf. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het feit dat de postbedrijf er iets langer over doet om uw bestelling bij u op het aangegeven adres te bezorgen. Verschillende oorzaken kunnen het gevolg zijn voor het iets later bezorgen van uw pakket, denk daarbij aan weersinvloeden, sorteerfouten en fouten die gemaakt door de bezorger. Ook bestellingen naar Belgie en overige landen duren in de regel 2 a 3 werkdagen langer voordat het pakket bij u thuis wordt bezorgd. Para Centrum``De Roos`` doet haar uiterste best om uw bestelling z.s.m bij u thuis te bezorgen.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt binnen het wettelijk gestelde termijn , dan ontvangt u binnen 4 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke of per email mededeling daarvan te doen aan Para Centrum``De Roos`` . Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het door u opgegeven huisadres van de consument. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artikel 6. Garantie

Para Centrum``De Roos``garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 8 dagen na levering.

De rekening van Para Centrum``De Roos``  dient als bewijs met betrekking tot de garantie.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Para Centrum``De Roos``  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Para Centrum``De Roos``  vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Para Centrum``De Roos``  te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Para Centrum``De Roos``   consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Para Centrum``De Roos``  in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst te (doen) inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen een (1) maand na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aanPara Centrum``De Roos``  te melden.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Para Centrum``De Roos``  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Para Centrum``De Roos`` te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking (indien van toepassing) niet is verbroken. Door Para Centrum``De Roos``  ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending (retourzending) komen voor uw rekening. (van de consument)

Uitgesloten van retourrecht genoemd in dit artikel geldt in de volgende gevallen:

Artikelen die speciaal op bestelling voor de consument zijn gemaakt
Producten waarvan de originele verpakking is verbroken (indien van toepassing)
Producten die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd zijn door de consument


Para Centrum``De Roos`` is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke is ontstaan tijdens het vervoer van uw product via Post.nl of DHL.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Para Centrum``De Roos``  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Para Centrum``De Roos``  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Para Centrum``De Roos``  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Para Centrum``De Roos``  kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Para Centrum``De Roos`` , dan wel tussen Para Centrum``De Roos``  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Para Centrum``De Roos`` , is Para Centrum``De Roos`` niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12Algemene Voorwaarden van Para Centrum “De Roos”

De onderstaande algemene vooraarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, inwijdingen, Initiaties,workshops en individuele coaching trajecten binnen Para Centrum “De Roos”. Als u een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een cursus, inwijding,initiatie,workshop en individueel coaching traject binnen Para Centrum “De Roos” dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een consult / een sessie / een behandeling:
*Een consult / een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
*De kosten voor een consult, een sessie of een behandeling staan vermeld op de website van Para Centrum “De Roos”, www.paracentrumderoos.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.
*Na een afspraak, een consult, een sessie of behandeling dient u de betaling contant te voldoen. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

*Terugbetaling of vergoeding van de door Para Centrum “De Roos” geleverde diensten is niet mogelijk.

*Een afspraak, een consult, een sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt Para Centrum “De Roos” zich het recht voor de kosten van de afspraak, het consult, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.

*Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Para Centrum “De Roos” kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Para Centrum “De Roos” zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een consult, een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

*De consulten, de sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen Para Centrum “De Roos” geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult, een sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Para Centrum “De Roos” is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Para Centrum “De Roos”, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Para Centrum “De Roos”.

*De aansprakelijkheid van Para Centrum “De Roos”, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.


2. Cursussen / Individuele Coaching trajecten:

*Als u zich aanmeldt voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten van Para Centrum “De Roos” dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen.

*Als u afziet van deelname aan een van de cursussen of individuele coaching trajecten waarvoor u zich heeft aangemeld dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij Para Centrum “De Roos” aan te geven. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.

*Bij annulering van uw aanmelding voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten brengt Para Centrum “De Roos” 35 % van het totaalbedrag van de cursus en individueel coaching traject als administratiekosten bij u in rekening. Als u al een bedrag heeft betaald dan zal Para Centrum “De Roos” het restant binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

*Als u aangeeft dat u een individueel coaching traject of individuele cursus, waarvoor u zich heeft opgeven, op de afgesproken datum niet kan volgen of aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen we dit voor u doorschuiven naar een andere datum.

* Geeft u zelf aan te stoppen tijdens de Cursus / Inwijding of Coaching Traject wordt er geen resitutie verleent.

*Als u zich heeft aangemeld voor een van de cursussen of het individuele coaching traject van Para Centrum “De Roos” dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan en anders volgens afspraak.

*Als u in termijnen wilt betalen dan kunt u dit aangeven bij aanmelding van de cursus. Para Centrum “De Roos” zal u dan verder informeren over de gang van zaken.

3.Deelname Workshop:

* Het gehele bedrag wordt van te voren overgemaakt.
* Als het bedrag op de rekening van Para Centrum``De Roos`` staat, dan is
uw deelname bevestigt.
*Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang workshop,
dan wordt het gehele bedrag aan je teruggestort.
* Annulering van deelname kan tot 7 dagen voor aanvang workshop, dan word er 35 % administratie kosten in rekening gebracht.
*Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Workshop wordt er geen restitutie verleent.
* Bij verzending van je aanmelding gaat u accoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Note:
* De Workshops starten met minimaal 4 deelnemers.
* De Workshop Reiki Tera Mai start met minimaal 2 deelnemers.

4. Het volgen van de Paranormale Cursussen / Inwijding / Coaching:

*Alle data van de lessen staan vast, dit kan niet worden aangepast.
*De les komt alleen te vervallen als degene die cursus geeft niet in staat is de les te geven.
*Als de les in dat geval komt te vervallen wordt u tijdig daarover geïnformeerd en wordt de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.
*Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een van de lessen, meldt u dan tijdig af via telefoon, whatsapp of e-mail.
*Als u niet aanwezig kunt zijn dan is het niet mogelijk de les in te halen.

* Als het bedrag op de rekening van Para Centrum``De Roos`` staat, dan is uw deelname bevestigt.
*Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang Paranormale Cursus, dan wordt het gehele bedrag
aan u teruggestort.
* Annulering van deelname kan tot 7 dagen voor aanvang Paranormale Cursus , dan word er 35 % administratie kosten
in rekening gebracht.
*Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Paranormale Cursus wordt er geen restitutie verleent.
* Bij verzending van uw aanmelding gaat u accoord met de algemene voorwaarden.

Note:
* De Paranormale Cursussen starten met minimaal 6 deelnemers.


5.Lesgeld: Betaal ineens of in termijnbetalingen:

*U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen.
Betaalt u ineens dan dient u het lesgeld voor de 1e les voldoen.


*Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan Para Centrum “De Roos” de lessen direct staken en de eventuele huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door Para Centrum “De Roos” te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige cursist.

Artikel 13. Disclaimer

De inhoud van website van Para Centrum “De Roos”, www.paracentrumderoos.nl  en www.bach-bloesemremedies.nl zijn met zorg samengesteld.
Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Para Centrum “De Roos” is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Artikel 14 .Wet bescherming persoonsgegevens

Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Para Centrum “De Roos” van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Para Centrum “De Roos” verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Para Centrum “De Roos” verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.
Ook alle overige informatie die u aan Para Centrum “De Roos” verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.


Artikel 15. Inschrijving KVK

Bach Bloesem Remedies.nl is een handelsnaam en handelsmerk van Para Centrum``De Roos``    te Rotterdam, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24342201.

Para Centrum``De Roos`` / Bach Bloesem Remedies
Jeruzalemstraat 51
3061 GM Rotterdam
Tel: 010 - 4.100.185 & 06 - 45 62 42 75

BTW nr: op factuur na aankoop

De Bach bloesem remedies kunnen zoals in de beschrijving aangegeven een ondersteuning bieden op geestelijk en lichamelijk gebied. Genezing wordt op geen enkele manier toegezegd. Bij aandoeningen of behandelingen bij ziekten verzoeken wij u zich tot een erkend therapeut of arts te wenden. Geen van deze producten, op welke wijze dan ook , vervangt een bezoek aan een arts of psycholoog.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu